Starthub tietosuojailmoitus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
artiklat 13 ja 14

Laatimispäivämäärä: 31.01.2020

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?

StartHub on Lahden Mukkulassa sijaitsevaan Isku Centeriin avattu startup-keskus, joka on Lahden kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun ja Iskun yhteinen ponnistus kasvuyrittäjyyden edistämiseksi.

StartHub palvelee sekä jo aloittaneita startup-yrityksiä, että yrityksen perustamista harkitsevia opiskelijoita. Se tarjoaa noin 500 neliön tilat, joita voi käyttää veloituksetta startup-yrittäjyyden alkutaipaleella. StartHub-tilassa yritykset verkostoituvat helposti ja löytävät uusia yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Henkilötietoja kerätään StartHubin toimintaan ja LAB-ammattikorkeakoulun yritysyhteistyöhön liittyen:

 • asiakastietojen ylläpito
 • viestintä, markkinointi sekä tiedotus
 • tapahtumat ja kilpailut
 • yritysyhteistyö
 • tarjousten tekeminen ja taloushallinto
 • kumppanuus ja verkostot
 • palautteiden kerääminen ja käsittely

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme henkilötietoja seuraavasti:

 • Yhteystiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, ammattiin liittyvät tiedot
 • Posti- ja laskutusosoitteet asiakas- tai sidosryhmäsuhteessa
 • Tiedot tehdyistä palveluista asiakas- tai sidosryhmäsuhteessa
 • Tapahtumiin ja tilaisuuksiin liittyvä video- ja valokuvaus

Millä perusteella keräämme tietoja?

Henkilötietojen keräämisperuste on pääsääntöisesti rekisteröidyn suostumus tai sopimussuhde. StartHubin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita koskevien tietojen osalta henkilötietojen keräämisperuste voi olla rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme

 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja StartHubin asiakasrekisteri
 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja StartHubin sidosryhmärekisteri
 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja StartHubin sidosryhmien rekistereistä
 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja StartHubin markkinointirekisteri
 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja StartHubin mentorirekisteri

Henkilöt, jotka ovat antaneet markkinointi- tai kuvausluvan

Verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottojen perusteella kerätty rekisteri.

Rekisteröidyltä itseltään sekä yleisistä tietolähteistä, kuten www-sivuilta.

Kenelle tietoja siirretään?

Henkilötietoja siirretään osallistujadatan hallintapalvelu Lyytiin tilaisuuksien ilmoittautumisia varten, Webropoliin kysely- ja palautehallinnointia varten.

Henkilötietoja siirretään LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n sidosryhmille yhdessä toteutettavien toimenpiteiden edellyttämässä laajuudessa.

Henkilötietoja kerätään StartHubin toimenpiteisiin liittyen HubSpot-tietokantaan asiakkuudenhallintaa varten. Yritysyhteistyön viestintään ja markkinointiin liittyvät LAB-ammattikorkeakoulun palveluntarjoajat ja niiden hallinnointi kuvataan LABin viestinnän ja markkinoinnin tietosuojailmoituksessa.

Kenellä on pääsy tietoihin: StartHubin henkilöstöllä on pääsy rekistereiden henkilötietoihin sekä LABin yritysyhteistyössä toimivalla henkilökunnalla työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.

Minne tietoja siirretään?

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Osa HubSpot Inc.:n palvelimista sijaitsee EU-alueen ulkopuolella. Tietoja käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation GDPR 2016/679) mukaisesti.

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen

Emme säilytä manuaalisia aineistoja. Digitaalisiin aineistoihin on pääsy ainoastaan henkilökohtaisella tunnistautumisella tietoverkkoon.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?

StartHubin toimintaan liittyvää aineistoa säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Millaista päätöksentekoa?

Käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.

Evästeiden käyttö

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Evästeitä käytetään tunnistamaan kävijän sijaintitietoja sekä liikkumistottumuksia sivulla kolmannen osapuolen analytiikkapalveluiden avulla. Käytetyt evästeet ovat sivuston ominaisuus. Evästetietoja ei käytetä henkilötietojen käsittelyssä.

Oikeutesi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1.  Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
 2.  Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
 3.  Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
 4.  Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
 5.  Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.

Rekisterin tiedot

 • StartHubin Asiakasrekisteri
 • StartHubin Uutiskirjelista
 • StartHubin Mentorilista

Tiedot säilytetään toistaiseksi

Rekisterinpitäjä

LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644-6
Osoite Mukkulankatu 19,15140 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)
tietosuoja@lut.fi

Yhteyshenkilön tiedot

Mark Poutanen, LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,15140 Lahti
Puhelinnumero: 0400 918 761
mark.poutanen@lab.fi

StartHubin vastuullinen johtaja

Mark Poutanen, LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,15140 Lahti
Puhelinnumero: 0400 918 761
mark.poutanen@lab.fi

LABin tietosuojavastaava

Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi